วันจันทร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2551

แผนการเรียนรู้ภาษาจีน

แผนจัดการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาต่างประเทศ
รายวิชาภาษาจีนพื้นฐาน ( จ 31201 )


ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2551


โดย
นายเฉลิม ช่างปัด
โรงเรียนวัดอำมาตย์วิทยา แผนกสามัญศึกษา
อ.เทิง จ.เชียงราย

แผนจัดการเรียนรู้ 1
ชื่อหน่วย ระบบเสียง เวลา 3 ชั่วโมง
วิชา ภาษาจีนพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
...................................................................................................................................
1.เรื่อง เสียงพยัญชนะในภาษาจีน
2.สาระที่ 1
3.มาตรฐาน
1.1 เข้าใจกระบวนการฟังและการอ่าน สามารถตีความเรื่องที่ฟัง และอ่านจากสื่อประเภทต่าง และนำความรู้มาใช้อย่างมีวิจารณญาณ
4.มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น
1.1.2 อ่านออกเสียงบทอ่านได้ถูกต้องตามหลักการอ่านออกเสียงและเหมาะสมกับเนื้อหาที่อ่าน
5.สาระสำคัญ
1.เสียงพยัญชนะ มี 23 เสียง
b p m f
d t n l
g k h
j q x
zh ch sh r
z c s
y w
6.ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
นักเรียนเรียนรู้และเข้าใจเสียงพยัญชนะ เสียงสระ เสียงวรรณยุกต์ แยกแยะระบบเสียงได้
7.จุดประสงค์การเรียนรู้
1.นักเรียนรู้จักเสียงพยัญชนะในภาษาจีน
2.นักเรียนสามารถอ่านพยัญชนะพินยินในภาษาจีนได้


8. กิจกรรมการเรียนรู้
1.ขั้นนำ
ครูทักทายนักเรียนนและแนะนำตัวให้นักเรียนรู้จัก
2.ขั้นสอน
- ครูแจ้งผลการเรียนรู้ที่คาดหวังให้นักเรียนทราบ
- ครูอธิบายเกี่ยวกับเสียงพยัญชนะในภาษาจีน และอ่านให้นักเรียนอ่านตามทีละตัว
- ครูแจกใบงานเรื่อง เสียงพยัญชนะในภาษาจีนให้นักเรียนทำ
- ครูและนักเรียนช่วยกันเฉลยใบงาน
- ครูให้อธิบายนักเรียนฟังเกี่ยวกับการเทียบเสียงพยัญชนะไทยจีน
- ครูแจกใบงานให้นักเรียนทำหลังจากที่นักเรียนทำเสร็จแล้วให้ส่งครู
3.ขั้นสรุป
ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปกิจกรรมและสรุปเนื้อหาที่เรียน


9.สื่อและแหล่งเรียนรู้
- ใบงาน
- หนังสือ
10.การวัดและประเมินผล
1.วิธีการวัดและประเมินผล
- ทดสอบความรู้จากใบงาน
2.เครื่องมือวัดและประเมินผล
- ใบงาน
3.เกณฑ์การวัดและประเมินผล
คะแนนจากใบงาน ถ้านักเรียนทำใบงานได้ถูกต้องได้คะแนน ร้อยละ 60 % ให้ผ่านเกณฑ์

ชื่อ..................................นามสกุล...........................
ชั้น.................เลขที่...............

ใบงาน เรื่อง พยัญชนะ
จงเขียนคำอ่านจากตัวพยัญชนะ(พินยิน) เป็นคำอ่านภาษาไทย
1. b อ่านว่า……………….
2. m อ่านว่า……………….
3. d อ่านว่า……………….
4. n อ่านว่า……………….
5. l อ่านว่า……………….
6. k อ่านว่า……………….
7. h อ่านว่า……………….
8. j อ่านว่า……………….
9. x อ่านว่า……………….
10. c อ่านว่า……………….
11. ch อ่านว่า……………….
12. sh อ่านว่า……………….
13. r อ่านว่า……………….
14. y อ่านว่า……………….
15. w อ่านว่า……………….ชื่อ.............................นามสกุล.......................
ชั้น..............เลขที่...............

ใบงาน
จงเทียบเสียงจากตัวพยัญชนะตัวพินยินเป็นตัวพยัญชนะภาษาไทย
1. b = …………….
2. p = ……………
3. m = ……………
4. f = ……………
5. d = ……………
6. t = ……………
7. n = ……………
8. l = …………..
9. g = …………..
10. k = …………..
11. h = …………..
12. j = …………..
13. q = ……………
14. x = …………...
15. zh = ……………
16. ch = …………...
17. sh = …………..
18. r = …………..
19. x = …………..
20. c = …………..
21. s = …………...
22. y = …………..
23. w = …………..

ความเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริหาร

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................

ลงชื่อ...............................................
(พระครูอุดมคณาภิรักษ์)
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอำมาตย์วิทยา
................/................../..............
บันทึกผลหลังการสอน
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ปัญหา/อุปสรรค
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ลงชื่อ.....................................ผู้จัดการเรียนรู้
(นายเฉลิม ช่างปัด)
ตำแหน่งครูฝึกสอน
........./............./..............
แผนจัดการเรียนรู้ 2
ชื่อหน่วย ระบบเสียง เวลา 3 ชั่วโมง
วิชาภาษาจีนพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1
...................................................................................................................................
1.เรื่อง เสียงสระเดี่ยวและเสียงสระผสม
2.สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร
3.มาตรฐาน
1.1 เข้าใจกระบวนการฟังการอ่าน สามารถตีความจากเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆและอ่านจากหนังสือประเภทต่าง และนำความรู้ มาใช้อย่างมีวิจารณญาณ
4.มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น
1.1.2 อ่านออกเสียงบทอ่านได้ถูกต้องตามหลักการออกเสียงและเหมาะสมกับเนื้อหาที่อ่าน
5.สาระสำคัญ
สระเดี่ยว a o e i
u u e er
สระผสม ai ei ao ou
ia ie iao iu
ua uo uai ui ue
6.ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
เข้าใจระบบเสียงในภาษาจีนกลางว่ามีความแตกต่างจากภาษาไทยในเรื่องของพยัญชนะสียงสระและวรรณยุกต์
7.จุดประสงค์การเรียนรู้
- นักเรียนเข้าใจระบบเสียงในภาษาจีน
- นักเรียนเห็นความแตกต่างภาษาไทยในเรื่องของพยัญชนะ เสียงสระ วรรณยุกต์
8.กิจกรรมการเรียนรู้
1.ขั้นนำ
- ครูถามคำถามนักเรียนตอบว่าเสียงสระใจภาษาจีนมีกี่เสียง
- ครูทักทายสวัสดีเป็นภาษาจีนกลาง ให้นักเรียนฟัง พร้อมทั้งให้นักเรียนพูดสวัสดี หนี๋ฮ่าว
พร้อมๆกันในชั้นเรียน
2.ขั้นสอน
- ครูแจ้งผลการเรียนที่คาดหวังให้นักเรียนทราย
- ครูให้นักเรียนดูวีซีดี ภาษาจีน เรื่องฮั้น จี้กง บทที่ 1
- ครูให้นักเรียนเปิดหนังสือภาษาจีนหน้า 4 อธิบายเนื้อหาในเรื่องสระ
- ครูอ่านสระทีละตัวและนำนักเรียนอ่านตามทีละตัว
- ครูให้นักเรียนฝึกอ่านสระทุกตัว
- ครูแจกใบงานให้นักเรียนทำ
- ครูนำนักเรียนอ่านออกเสียงพยัญชนะประสมสระเดี่ยว
- ครูนำนักเรียนอ่านออกเสียงการประสมพยัญชนะกับสระผสม
- ครูให้นักเรียนจับกลุ่มละ5 คน ฝึกอ่านการประสมพยัญชนะประสมสระหน้าชั้นเรียน
3.ขั้นสรุป
- ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปข้อคิดเห็นที่ได้จากการเรียน เรื่องพยัญชนะประสมสระ
9.สื่อและแหล่งการเรียนรู้
- ใบงาน
- หนังสือ
- วีซีดี ฮั้น จี้ กง
10.การวัดและประเมินผล
1.วิธีรวัดและประเมินผล
- ทดสอบความรู้จากใบงาน
- แบบฝึกอ่านการประสมพยัญชนะสระ
- สังเกตการณ์ร่วมกิจกรรม
2.เครื่องมือวัดและประเมินผล
- ใบงาน
- แบบประเมินการอ่านประสมพยัญชนะสระ
- แบบสังเกตการณ์ร่วมกิจกรรม
3.เกณฑ์การวัด
-นักเรียนได้คะแนนจาการทำแบบทดสอบได้ร้อยละ 60 % จึงผ่านเกณฑ์
- นักเรียนได้คะแนนจากแบบประเมินการอ่านได้ถูกต้องร้อยละ 60 % จึงผ่านเกณฑ์
- นักเรียนได้คะแนนจากการสังเกตในการแสดงออกพฤติกรรมในระดับดี จึงให้ผ่านเกณฑ์

ชื่อ............................นามสกุล.....................
ชั้น..............เลขที่...........
ใบงานแบบฝึกหัด
จงเทียบเสียงจากเสียงสระในภาษาจีนเป็นเสียงในภาษาไทย

1. a เทียบได้กับเสียง..............
2. o เทียบได้กับเสียง..............
3. e เทียบได้กับเสียง..............
4. I เทียบได้กับเสียง..............
5. u เทียบได้กับเสียง..............
6. er เทียบได้กับเสียง..............
7. ai เทียบได้กับเสียง..............
8. ei เทียบได้กับเสียง..............
9. ao เทียบได้กับเสียง..............
10. ou เทียบได้กับเสียง..............
11. ia เทียบได้กับเสียง..............
12. ie เทียบได้กับเสียง..............
13. iu เทียบได้กับเสียง..............


แบบประเมินการอ่าน

กลุ่มที่.............
การออกเสียง
ความคล่องแคล่ว
ความถูกต้อง
คะแนน
3
3
4
1.ชื่อ............................ชั้น.........เลขที่......
2.ชื่อ............................ชั้น.........เลขที่......
3.ชื่อ............................ชั้น.........เลขที่......
4.ชื่อ............................ชั้น.........เลขที่......
5.ชื่อ............................ชั้น.........เลขที่......รวม

ลงชื่อ........................................ผู้ประเมิน
(นายเฉลิม ช่างปัด)
............/............/...............

แบบสังเกตุการณ์ร่วมกิจกรรม
กลุ่ม...........
ตรงต่อเวลา
ขยันมีน้ำใจ
มีความสามัคคี
ระดับคะแนน

1.ชื่อ........................................
ชั้น...........เลขที่...........
2.ชื่อ........................................
ชั้น...........เลขที่...........
3.ชื่อ........................................
ชั้น...........เลขที่...........
4.ชื่อ........................................
ชั้น...........เลขที่...........
5.ชื่อ........................................
ชั้น...........เลขที่...........
ดีมาก


ดี
พอใช้
ดีมาก
ดี
พอใช้
ดีมาก
ดี
พอใช้

คะแนนอยู่ในระดับ ( ) ดีมาก ( ) ดี ( ) พอใช้


ลงชื่อ........................................ผู้ประเมิน
(นายเฉลิม ช่างปัด)
............/............/...............


ความเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริหาร

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................

ลงชื่อ...............................................
(พระครูอุดมคณาภิรักษ์)
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอำมาตย์วิทยา
................/................../..............
บันทึกผลหลังการสอน
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ปัญหา/อุปสรรค
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ลงชื่อ.....................................ผู้จัดการเรียนรู้
(นายเฉลิม ช่างปัด)
ตำแหน่งครูฝึกสอน
........./............./..............
แผนจัดการเรียนรู้3
ชื่อหน่วย ระบบเสียง เวลา 2 ชั่วโมง
วิชาภาษาจีนพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1
...................................................................................................................................
1.เรื่อง เสียงสระผสมขึ้นนาสิก
2.ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง เข้าใจระบบเสียงภาษาจีนกลางว่า มีความแตกต่างจากภาษาไทย
3.สาระการเรียนรู้ที่ 2 มาตรฐาน 2.2 ข้อ1,ข้อ 2
4.จุดประสงค์การเรียนรู้
4.1 จุดประสงค์ปลายทาง - เข้าใจในระบบเสียงภาษาจีนกลางว่ามีความแตกต่างจากภาษาไทย
4.2 จุดประสงค์นำทาง - อ่านเสียงสระผสมขึ้นนาสิกได้
- อ่านออกเสียงการประผสมพยัญชนะและสระได้
5.เนื้อหา an en ang eng
ong ian in iang
ing ion uan un
uang uan un

6.กระบวนการเรียนรู้
6.1 การนำเข้าสู่บทเรียน - ครูทักทายนักเรียนเป็นภาษาจีนกลางง่ายๆ
6.2 วิธีดำเนินการสอน
1.ฝึกการทักทายเป็นภาษาจีนง่ายๆ เช่น หนี๋ ฮ่าวมะ (คุณสบายดีไหม )
2.พลัดกันทักทายสวัสดี หนี๋ฮ่าว ทีละคู่
3.นักเรียนอ่านออกเสียง สระผสมขึ้นนาสิก ตามครู
4.นักเรียนอ่านออกเสียงการประสมพยัญชนะกับสระผสมขึ้นนาสิกตามครู
5.นักเรียนฝึกอ่านการประสมพยัญชนะกับสระผสมขึ้นนาสิก เป็นกลุ่มๆ
6.ให้แบ่งกลุ่ม กลุ่มละ5 คน อ่านออกเสียงการประสมพยัญชนะสระขึ้นนาสิกให้ครูฟังหลังคาบเรียน

7. กระบวนการวัดผลประเมินผล
7.1 วิธีการ - ผลคะแนนจากการอ่านรายกลุ่มหลังคาบเรียน
7.2 เครื่องมือ - แบบอ่านตามบทเรียน
7.3 เกณฑ์ - การมีส่วนร่วมในกิจกรรมในชั้นเรียน
- ความถูกต้องของการอ่าน และแบบฝึกอ่าน
8.สื่อการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้ - หนังสือเรียนภาษาจีน,แบบฝึกหัด
9.กิจกรรมเสนอแนะ
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ชื่อ.............................นามสกุล...............
ชั้น..............เลขที่................

แบบฝึกหัด
จงเทียบเสียงจากเสียงสระผสมขึ้นนาสิกในภาษาจีนเป็นเสียงในภาษาไทย
1. an เทียบได้กับเสียง..............
2. en เทียบได้กับเสียง..............
3. ang เทียบได้กับเสียง..............
4. eng เทียบได้กับเสียง..............
5. ong เทียบได้กับเสียง..............
6. ian เทียบได้กับเสียง..............
7. in เทียบได้กับเสียง..............
8. iang เทียบได้กับเสียง..............
9. uang เทียบได้กับเสียง..............
10. uan เทียบได้กับเสียง..............
11. un เทียบได้กับเสียง..............
ความเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริหาร

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................

ลงชื่อ...............................................
(พระครูอุดมคณาภิรักษ์)
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอำมาตย์วิทยา
................/................../..............
บันทึกผลหลังการสอน
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ปัญหา/อุปสรรค
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ลงชื่อ.....................................ผู้จัดการเรียนรู้
(นายเฉลิม ช่างปัด)
ตำแหน่งครูฝึกสอน
........./............./.............
แผนจัดการเรียนรู้4
ชื่อหน่วย ระบบเสียง เวลา 2 ชั่วโมง
วิชาภาษาจีนพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1
...................................................................................................................................
1.เรื่อง การผสมพยัญชนะสระต่างๆ
2.ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง เข้าใจและเรียนรู้เกี่ยวกับเสียงสระผสม เสียงสระผสมนาสิก
และ สามารถ เทียบเสียงวรรณยุกต์จีนกลาง-ไทยได้
3.สาระการเรียนรู้ที่ 1 มาตรฐาน 1.1 ข้อที่ 1 ข้อ 2
4.จุดประสงค์การเรียนรู้
4.1 จุดประสงค์ปลายทาง - เข้าใจและเรียนรู้เกี่ยวกับเสียงสระผสม เสียงสระผสมขึ้นนาสิก
4.2 จุดประสงค์นำทาง - นักเรียนสามารถอ่านออกเสียงสระผสม เสียงสระผสมนาสิกได้
5.เนื้อหา
เสียงวรรณยุกต์ในภาษาจีน

สามัญ จัตวา เอก โท
เช่น ba ปา
ba ป๋า
ba ป่า
ba ป้า

6. กระบวนการเรียนรู้
6.1 การนำเข้าสู่บทเรียน – ครูนับเลข 1- 10 เป็นภาษาจีนกลาง
6.2 วิธีการดำเนินการสอน
1.ให้นักเรียนท่อง 1-10 ( อี เอ้อ ซาน ซื้อ อู่ ลิ่ว ชี ปา จิ่ว ซื๋อ ) เป็นภาษาจีนตามครู
2.ให้นักเรียนจดเลข 1-10 เป็นภาษาจีนกลางตามครูลงในสมุด
3.นักเรียนออกเสียง พยัญชนะ สระ และอ่านการผันเสียงวรรณยุกต์จีนตามครู
4.ให้นักเรียนจับกลุ่ม กลุ่มละ2 คนฝึกอ่าน การผันเสียงวรรณยุกต์ในชั้นเรียน
5.ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด การผันเสียงวรรณยุกต์
6.ให้นักเรียนสอบอ่านการผันเสียงวรรณยุกต์ ให้ครูฟังหลังคาบเรียน
7.กระบวนการวัดผลประเมินผล
7.1 วิธีการ 1.สังเกตุพฤติกรรมการร่วมกิจกรรมในชั้นเรียนเป็นกลุ่ม
2.เก็บคะแนนการอ่านเป็นกลุ่ม กล่มละ2 คน
7.2 เครื่องมือ - ใบงานแบบฝึกหัด
7.3 เกณฑ์ - เกณฑ์การให้คะแนน
5 คะแนน หมายถึง อ่านได้ถูกต้องดีมากตามหลักการอ่าน
4 คะแนน หมายถึง อ่านได้ถูกต้องในระดับดี
3 คะแนน หมายถึง อ่านได้ถูกต้องในระดับพอใช้
2 คะแนน หมายถึง อ่านได้ผิดบ้างตามหลักการอ่าน
1 คะแนน หมายถึง อ่านได้ผิดจากหลักการอ่าน
9.กิจกรรมเสนอแนะ
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ชื่อ..............................นามสกุล.........................
ชั้น..............เลขที่..............

ใบงาน
แบบฝึกหัดการผันเสียงวรรณยุกต์ในภาษาจีน
คำสั่ง - จงเขียนคำอ่านจากพินยินเป็นคำอ่านภาษาไทย
1. ba =
2. ba =
3. ba =
4. ba =
5. mi =
6. fu =
7. tang =
8. ge =
9. pin =
10. nan =
11. ge =
12. kuang =
13. hong =
14. hong =
15. zhi =


ความเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริหาร

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................

ลงชื่อ...............................................
(พระครูอุดมคณาภิรักษ์)
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอำมาตย์วิทยา
................/................../..............
บันทึกผลหลังการสอน
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ปัญหา/อุปสรรค
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ลงชื่อ.....................................ผู้จัดการเรียนรู้
(นายเฉลิม ช่างปัด)
ตำแหน่งครูฝึกสอน
........./............./..............
แผนจัดการเรียนรู้5
ชื่อหน่วย สวัสดี เวลา 3 ชั่วโมง
วิชาภาษาจีนพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1
...................................................................................................................................
1.เรื่อง สวัสดี
2.ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง - สามารถเข้าใจบทสนทนาสั้นๆ ได้ สามารถสื่อสาร กล่าวทักทาย
สวัสดีเป็นภาษาจีน ถ่ายโอนเป็นสัญลักษณ์ได้
3.สาระการเรียนรู้ที่ 1 มาตรฐานที่ 1.1 ข้อ 3 ข้อ 4
4.จุดประสงค์กาเรียนรู้
4.1 จุดประสงค์ปลายทาง - สามารถเข้าใจบทสนทนาง่ายๆสั้นๆได้
4.2 จุดประสงค์นำทาง - นักเรียนสามารถ เข้าใจบทสนทนาสั้นๆและกล่าวทักทายสวัสดี
เป็นภาษาจีนกลางได้
5.เนื้อหา
สวัสดี หนี๋ ฮ่าว !
你 好!
Ni hao

6.กระบวนการเรียนรู้
6.1 การนำเข้าสู่บทเรียน - ครูทักทายนักเรียนสวัสดีเป็น ภาษาจีนกลาง
6.2 วิธีดำเนินการสอน
1.ทักทายนักเรียนด้วยคำสวัสดี ครอบครัวคุณสบายดีไหม?
2.ให้นักเรียนทายภาษาจีนกลางว่า ni hao แปลว่าอะไร
3.นักเรียนจดบทสนทนา ตามหนังสือเรียนภาษาจีนหน้า 27
4.นักเรียนอ่านคำศัพท์ใหม่จากบทเรียนให้ครูฟังเป็นกลุ่ม
5.ครูแนะวิธีการเปิดพจนานุกรมอังกฤษจีน
6.ให้นักเรียนทำใบงานหาความหมายคำศัพท์จีนไทยหลังคาบเรียน
7.กระบวนการวัดผลประเมินผล
7.1 วิธีการ สังเกตุการร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน
7.2 เครื่องมือ ใบงาน
7.3 เกณฑ์ - การมีส่วนร่วมในการทำใบงาน
- เกณฑ์การให้คะแนนจากใบงาน
3 คะแนน หมายถึง หาความหมายคำศัพท์ได้ถูกต้องแม่นยำ
2 คะแนน หมายถึง หาความคำศัพท์ได้ผิดความหมายบางคำ
1 คะแนน หมายถึง หาความหมายคำศัพท์ได้ผิดเกือบทุกคำ
8.สื่อการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้ ใบงาน หนังสือเรียน พจนานุกรมอังกฤษจีน
9.กิจกรรมเสนอแนะ
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ชื่อ..............................นามสกุล.........................
ชั้น..............เลขที่..............

ใบงาน
จงเขียนคำอ่านเป็น พินยิน และหาความหมายเป็นภาษาไทย
คำศัพท์
คำอ่าน
ความหมาย
1.你


2.好


3. 一


4.五


5.大


6.不


7.口


8.奴


9.马


10.白


11.我


ความเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริหาร

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................

ลงชื่อ...............................................
(พระครูอุดมคณาภิรักษ์)
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอำมาตย์วิทยา
................/................../..............
บันทึกผลหลังการสอน
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ปัญหา/อุปสรรค
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ลงชื่อ.....................................ผู้จัดการเรียนรู้
(นายเฉลิม ช่างปัด)
ตำแหน่งครูฝึกสอน
........./............./..............